bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Status prawny

Szkoła jest jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia:
1. 7 września 1991 o systemie oświaty – tekst jednolity: (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych (Dz.U. Nr 61 poz. 624), Rozp. MENiS z dnia 31.01.2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. 2002 Nr 10 poz. 96)- obowiązuje od 1 września 2002r. rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2003r. nr 23, poz. 139). Rozporządzenie MENiS z 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r., nr 11, poz. 114). Rozporządzenie MENiS z 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003r., nr 26, poz. 226), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych, , Ustawa z 11 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 9 maja 2007r. nr 80, poz. 542.)(Dz. U. Nr 156 poz. 1046) Rozp. MEN z dn. 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
2. 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19 z późniejszymi zmianami) przepisów wykonawczych do tych ustaw oraz innych aktów normatywnych dotyczących szkół
3. Uchwała Nr XXXV/328/2002 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół w Szubinie.

4. Uchwała Nr XXXI/369/17 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.Opublikował: Beata Skrzyńska-Klim
Publikacja dnia: 08.12.2017
Podpisał: Danuta Pokora
Dokument z dnia: 03.04.2011
Dokument oglądany razy: 1 141